Hỏi- Đáp

Xác định chi phí, giá đất nhà ở xã hội

Xác định chi phí, giá đất nhà ở xã hội

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:12, 31/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trách nhiệm hoàn trả, khấu trừ chi phí đã đầu tư đối với quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH bàn giao cho Nhà nước đã được quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH quy định.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn về giá trị phần hạ tầng kỹ thuật phân bổ vào chi phí phát triển đối với khu đất NƠXH để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Việc xác định giá đất thực hiện theo các quy định pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan khác.

2. Điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi phí phát triển (trong phương pháp thặng dư) bao gồm chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trách nhiệm hoàn trả, khấu trừ chi phí đã đầu tư đối với quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH bàn giao cho Nhà nước đã được quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ các quy định của pháp luật áp dụng cho dự án, quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xác định chi phí phát triển đối với khu đất NƠXH cho phù hợp, đúng quy định.

 

Ý kiến của bạn