Tài chính- đầu tư

Xác định chi phí quản lý phù hợp cho Dự án Phát triển TP Cần Thơ

Xác định chi phí quản lý phù hợp cho Dự án Phát triển TP Cần Thơ

Thanh Nga Thanh Nga - 16:32, 28/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSau hơn 6 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được Thủ tướng cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, đặt ra vấn đề phải xác định chi phí quản lý Dự án phù hợp khi pháp luật về ĐTXD đã có sự điều chỉnh, bổ sung.

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06/01/2016; Dự án được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 và phê duyệt điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 15/8/2016.

Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD) áp dụng cho Dự án là Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD.

Ngày 26/11/2021 Dự án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1995/QĐ-TTg; đồng thời UBND TP Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 17/8/2022.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định chuyển tiếp tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD, đối với dự án đã phê duyệt, đã và đang triển khai trước ngày có hiệu lực của các nghị định này thì việc xác định và quản lý ĐTXD tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí ĐTXD áp dụng cho Dự án.

Bộ Xây dựng khuyến nghị Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ căn cứ các quy định này và điều kiện cụ thể của Dự án, pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho Dự án để xác định chi phí quản lý Dự án phù hợp.

Trường hợp Dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ căn cứ khoản 3 Điều 24 của Nghị định để thực hiện, trong đó quy định “Chi phí quản lý dự án được điều chỉnh trong các trường hợp được phép điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng”.

Ý kiến của bạn