ISSN 2734-9888

Xác định đặc điểm của tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam

Xác định đặc điểm của tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBan quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tại Việt Nam là tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thành lập ở cả cấp Bộ và cấp tỉnh để quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Ý kiến của bạn