Hỏi- Đáp

Xác định định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Xác định định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 19/09/2022

Việc xác định các định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán áp dụng cho công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Công dân Nguyễn Hoàng Tú có hỏi: Khi thực hiện công tác khảo sát đo vẽ tuyến đường dây 22 kV hoặc 35 kV (trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4 kV - phục vụ thiết kế kỹ thuật) đối với công trình di dời, cải tạo, nâng cấp có được áp dụng theo định mức được nhân với hệ số k = 0,3 (mã hiệu CH.21100) được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Định mức đo vẽ tuyến đường đây tải điện trên không (mã hiệu CH.21100) được hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Theo đó, trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì định mức được nhân với hệ số k=0,3.

Bên cạnh đó, đối với các công tác xây dựng chưa được quy định trong hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hoặc đã được quy định nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công,… thì việc xác định các định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán nói trên để áp dụng cho công trình thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

 

Ý kiến của bạn