Xác định đơn giá điều chỉnh hợp đồng xây dựng

07:00 27/01/2024
Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Công ty ông Nguyễn Văn Phong ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hình thức điều chỉnh giá theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Trong Phụ lục Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn, các chỉ số giá Ln, En, Mn... là chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) tương ứng với mỗi loại chi phí (vật tư, nhân công, máy) cho thời gian "n" được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng.

Ông Phong hỏi, nếu ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán là ngày giữa tháng thì các chỉ số giá hoặc giá hiện hành được lấy của tháng trước hay của tháng đến hạn nộp hồ sơ thanh toán (ví dụ, ngày hết hạn nộp hồ sơ là 15/5 thì chỉ số giá lấy theo tháng 4 hay tháng 5)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh, thời điểm cụ thể xác định chỉ số giá hoặc giá hiện hành để điều chỉnh giá hợp đồng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 2 Phần I Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Bình luận