Hỏi- Đáp

Xác định giá bán nhà tái định cư

Xác định giá bán nhà tái định cư

Nam Phương Nam Phương - 07:01, 17/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiá bán nhà ở phục vụ tái định cư được xác định trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về phương pháp xác định giá bán nhà ở tái định cư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo đó, tại khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có quy định về giá bán nhà ở tái định cư như sau: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư có nhu cầu mua nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để phục vụ tái định cư hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở tái định cư thì giá mua bán nhà ở này được xác định trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Như vậy, giá bán nhà ở phục vụ tái định cư được xác định trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không quy định phải có hướng dẫn về phương pháp xác định giá bán nhà ở tái định cư trong trường hợp này.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, đối chiếu quy định của pháp luật về nhà ở nêu trên để báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện xác định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án tái định cư theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn