Xác định hiệu quả kinh tế khi thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương có nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị được triển khai cùng với quá trình phát triển đô thị hóa. Trong quá trình triển khai, các dự án này thường gặp phải tình trạng chậm trễ, làm giảm hiệu quả đầu tư và tăng giá trị quyết toán so với giá trị dự toán được duyệt.

Bình luận