Hỏi- Đáp

Xác định mức cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền cho dự án

Xác định mức cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền cho dự án

Chinh Nam Chinh Nam - 07:00, 15/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc điều chỉnh hợp đồng gói thầu thi công xây dựng thực hiện trên cơ sở các quy định của hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, loại hợp đồng xây dựng, tuân thủ quy định của pháp luật...

Bộ Xây dựng nhận được công văn của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 đề nghị hướng dẫn xác định định mức cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền cho dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo nội dung thuyết minh tại văn bản số 742/BQL-KHTĐ, dự án được phê duyệt tại thời điểm ngày 30/10/2017. Trường hợp dự án được quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì thực hiện quản lý định mức xây dựng theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thi công theo đúng yêu cầu thiết kế và quy định của Hợp đồng xây dựng. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng đã quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh hợp đồng gói thầu thi công xây dựng thực hiện trên cơ sở các quy định của hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, loại hợp đồng xây dựng, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chi phí, về hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, công trình và quy định của pháp luật có liên quan.

Ý kiến của bạn