Xác định suất vốn đầu tư xây dựng

07:00 27/05/2023
Suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP Hạ Long Monaco đề nghị hướng dẫn xác định suất vốn đầu tư đúng thực tế để đối trừ vào tiền sử dụng đất.

 Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không hướng dẫn phương pháp xác định suất vốn đầu tư để làm cơ sở đối trừ khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Khi vận dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư cho dự án cụ thể (có những yếu tố đặc biệt như nêu tại văn bản số 01/MONACO), phải căn cứ vào pháp luật áp dụng cho dự án và điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư theo thuyết minh hướng dẫn tại phần I tập suất vốn đầu tư xây dựng cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tiết kiệm và hiệu quả.

Bình luận