Hỏi- Đáp

Xác định thời gian đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu

Xác định thời gian đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu

Thanh Tâm Thanh Tâm - 07:00, 03/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThông tư số 08/2022 của Bộ KH&ĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định thời điểm đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào ngày thứ 3 (ngày làm việc), kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì thời gian đăng tải thông tin theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT sẽ không đủ 7 ngày làm việc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ông Trịnh Văn Sơn (Hà Nội) hỏi, như vậy, đối với trường hợp này, việc đăng tải là đúng hay sai? Ngoài ra, ông Sơn muốn biết, cụm từ "đăng tải trên Hệ thống trong vòng 7 ngày làm việc" tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT được hiểu theo nghĩa nào dưới đây:

(1).Thời gian đăng tải trên Hệ thống được hiểu là thời gian công bố trên Hệ thống đủ 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu? (2). Thời gian đăng tải trên Hệ thống được hiểu là thời gian công bố trên Hệ thống tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ gồm trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Trong khi đó, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Như vậy, 2 văn bản nêu trên có phạm vi điều chỉnh và nội dung hướng dẫn khác nhau. 

Trường hợp ông thực hiện đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

 

Ý kiến của bạn