Xác định thời hạn bảo hành công trình?

07:00 07/03/2024
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Công ty của bà Lê Thị Tuyết Băng (Gia Lai) trúng thầu và đã ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án huyện, ngày hết hạn hợp đồng là ngày 26/12/2022, thời gian thực hiện bảo hành 12 tháng (trong hồ sơ đấu thầu: Bảo hành 12 tháng).

Công trình đã hoàn thành đúng hạn và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đã ký, đóng dấu ngày 26/12/2022 (gồm có chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị thi công).

Ngày 25/12/2023, bà Băng mang hồ sơ cho chủ đầu tư để thanh toán tiền bảo hành. Chủ đầu tư không đồng ý và cho biết, ngày hết hạn bảo hành phải kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng (UBND thị trấn) là ngày 03/7/2023 (biên bản ký bàn giao đưa vào sử dụng ngày 03/7/2023 có chủ đầu tư và UBND thị trấn ký, không có đơn vị thi công).

Đồng thời, phòng kế toán của chủ đầu tư trả lời, bên nhận thầu chỉ được bên giao thầu hoàn trả tiền bảo hành hạng mục công trình sau khi bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (12 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021).

Công trình của công ty bà Băng đã thi công và nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư đúng hạn, nhưng đến ngày 03/7/2023 chủ đầu tư mới bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Bà Băng hỏi, vậy ngày tính bảo hành là kể từ ngày nào, tại sao đến ngày 03/7/2023 chủ đầu tư mới bàn giao cho đơn vị sử dụng và bắt buộc bên công ty bà phải chấp nhận ngày bảo hành kể từ ngày 03/7/2023, trong khi đó công trình đã đưa vào sử dụng từ ngày 26/12/2022 (công trình xây dựng vỉa hè gạch teroza đường trung tâm huyện nên thi công xong đưa vào sử dụng luôn)?

Việc phòng kế toán của chủ đầu tư bắt buộc đưa vào hợp đồng nội dung: "Bên nhận thầu chỉ được bên giao thầu hoàn trả tiền bảo hành hạng mục công trình sau khi bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (12 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021)" là đúng hay sai?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, nội dung bảo hành công trình xây dựng được chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình.

Thời điểm và thời hạn bảo hành công trình xây dựng được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

"5. Thời hạn bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định và được quy định như sau:

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình cấp còn lại sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

c) Thời hạn bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo quy định tại điểm a, điểm b Khoản này để áp dụng".

Bình luận