Pháp luật xây dựng

Xác nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Xác nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Khải An Khải An - 07:00, 14/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có đối tượng là người nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà ở...

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn việc xác nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, việc cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 (đã được sửa đổi bổ sung tại các Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 26/3/2019, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 28/3/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ).

Cụ thể, tại Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có đối tượng là người nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà ở (đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở hoặc quyết định, văn bản phân phối bố trí nhà ở nhưng không có tên trong các văn bản này).

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 60 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước áp dụng đối với trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của cơ quan quản lý nhà ở đối với trường hợp này.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đối chiếu hồ sơ quản lý cho thuê nhà ở, quá trình quản lý sử dụng, việc chấp hành tuân thủ các cam kết trong hợp đồng đã cho thuê trước đây để xem xét, xác nhận đối tượng theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn