Xây dựng 4.0

Giúp doanh nghiệp ngăn ngừa, hạn chế tổn thất

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục HTQL an toàn thông tin nhằm đảm bảo tính bảo mật, tính nguyên vẹn, tinh sẵn sàng đối với tài sản thông tin của các tổ chức/ doanh nghiệp.