Video

Xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển Thủ đô Hà Nội

Xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển Thủ đô Hà Nội

13:37, 06/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLuật Thủ đô (sửa đổi) cần tạo cơ chế đặc thù, vượt trội, để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội xứng tầm với vị trí, vai trò, trách nhiệm là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.... Đây nội dung được đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đề xuất góp ý vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ý kiến của bạn