ISSN 2734-9888

Xây dựng cơ sở lý luận tham gia cộng đồng trong quản lý không gian công cộng phù hợp với điều kiện của khu chung cư cũ ở Hà Nội

Xây dựng cơ sở lý luận tham gia cộng đồng trong quản lý không gian công cộng phù hợp với điều kiện của khu chung cư cũ ở Hà Nội

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐể có những giải pháp phát huy hiệu quả tham gia cộng đồng trong quy hoạch, quản lý đô thị nói chung và quản lý không gian công cộng trong các khu chung cư cũ ở Hà Nội nói riêng, trước hết cần thiết xây dựng cơ sở lý luận tham gia cộng đồng phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Ý kiến của bạn