Xây dựng & Đời sống

Quy trình kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.