xây dựng dự án

  • Quy định nộp tiền đối với quỹ đất 20% xây dựng NƠXH

    Quy định nộp tiền đối với quỹ đất 20% xây dựng NƠXH

    Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.