ISSN 2734-9888

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các công trình xây dựng tại Việt Nam

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các công trình xây dựng tại Việt Nam

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuản lý chất lượng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Khởi đầu từ kiểm soát chất lượng (QC), chuyển qua đảm bảo chất lượng (QA), kiểm soát chất lượng tổng hợp (TQC), cho đến hệ thống quản lý chất lượng toàn điện (TQM).

Ý kiến của bạn