Xây dựng mô hình máy học lai nhân trọng số để dự báo lực bám dính giữa BTCT và FRP

Bài báo nghiên cứu tập trung vào xây dựng một mô hình học máy có trọng số để dự báo lực bám dính giữa vật liệu bê tông cốt thép và vật liệu FRP gia cường.

Bình luận