Pháp luật xây dựng

Xây dựng nhà ở xã hội tại các huyện ngoại thành Hà Nội

Xây dựng nhà ở xã hội tại các huyện ngoại thành Hà Nội

Thư Kỳ Thư Kỳ - 16:42, 27/12/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội chỉ bắt buộc đối với các dự án tại các đô thị từ loại 3 trở lên.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau: Cử tri cho rằng, quy định “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng phần quỹ đất 20% tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đó không thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội’’ tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đối với các huyện ngoại thành (nhất là huyện nông thôn) là chưa phù hợp vì huyện nông thôn nhu cầu nhà ở xã hội không cao, mặt khác, trong cùng một dự án có cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại sẽ không thu hút được nhà đầu tư, ngân sách sẽ không thu được tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất này để cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện. Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ quy định phù hợp.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã có các quy định như sau:

- Tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở: “Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối với các loại đô thị còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội”.

- Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP: “Tại các đô thị loại IV và loại V, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị được phê duyệt hoặc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để yêu cầu chủ đầu tư dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội chỉ bắt buộc đối với các dự án tại các đô thị từ loại 3 trở lên. Đối với các đô thị từ loại 4 (hoặc IV) trở xuống (bao gồm cả các huyện ngoại thành chưa xếp loại đô thị, huyện nông thôn) thì chính quyền địa phương (UBND cấp tỉnh) căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn để yêu cầu chủ đầu tư một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

2. Hiện tại, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri TP Hà Nội để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn dưới luật có liên quan.

Ý kiến của bạn