xử lý chất thải

  • Nan giải việc tái chế rác thải nhựa

    Nan giải việc tái chế rác thải nhựa

    Thời gian gần đây, kinh tế tuần hoàn được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nó được xem là một giải pháp góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tái chế nhựa được quan tâm hàng đầu nhưng lại không đơn giản.
  • Giải pháp tận dụng vai trò của các nhà máy xử lý rác

    Giải pháp tận dụng vai trò của các nhà máy xử lý rác

    Số lượng rác thải phát sinh trên toàn TP ngày càng tăng nhanh, trong khi phương pháp chôn, lấp đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tế, tồn tại nhiều bất cập trong xử lý cũng như tạo ra những nguy cơ gây hại cho môi trường.