xử lý đạt chuẩn

  • Tăng tốc xây dựng nhà máy xử lý nước thải

    Tăng tốc xây dựng nhà máy xử lý nước thải

    Nhằm nâng cao tỷ lệ và hướng tới 100% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, từ nay đến năm 2025, TP.HCM sẽ kêu gọi đầu tư nhiều nhà máy xử lý nước thải, với công suất xử lý khoảng 3 triệu m3 nước thải/ngày.