Xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư dự án BOT

07:02 07/12/2023
Việc quản lý, thực hiện hợp đồng BOT theo nội dung hợp đồng BOT đã ký kết, phù hợp hồ sơ mời thầu, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng BOT.

Liên quan đến một số vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư dự án BOT tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (viết tắt là dự án BOT) của Công ty TNHH Đầu tư PPP Đường ven biển tỉnh Thái Bình, Bộ Xây dựng vừa có văn bản giải đáp, góp ý vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý, thực hiện hợp đồng BOT theo nội dung hợp đồng BOT đã ký kết, phù hợp hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng BOT.

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án BOT được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 và điều chỉnh theo Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 06/12/2018.

Hợp đồng số 01/HĐ-BOT giữa UBND tỉnh Thái Bình và Nhà đầu tư ký ngày 13/02/2019 thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Cụ thể, khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định về pháp luật chuyển tiếp áp dụng cho dự án BOT.

Khoản 4 Điều 32 Hợp đồng số 01/HĐ-BOT có quy định về trường hợp điều chỉnh dự toán công trình khi biến động về giá ảnh hưởng đến chi phí dự án.

Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, Điều 14 và 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Điều 10 và 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của doanh nghiệp dự án (chủ đầu tư).

Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, Điều 16 và 17 Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định về giải ngân phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP.

Đối với kiến nghị tại văn bản số 231107.01/CV-ĐVB, đề nghị chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP;

Quyết định việc sử dụng kinh phí các khoản mục chi phí trong dự toán được duyệt để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu (bao gồm cả giá trị điều chỉnh giá hợp đồng) theo đúng nội dung hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo nội dung, mục tiêu, tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật.

Bình luận