Tài chính- đầu tư

Phân công cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định dự án đầu tư

Phân công cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định dự án đầu tư

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 27/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrường hợp công trình đường bộ trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án, cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Xây dựng. Trường hợp công trình cầu đường bộ trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án, thẩm quyền thẩm định thuộc Sở GTVT…

Theo phản ánh của Sở GTVT TP Cần Thơ, trong quá trình tổ chức thẩm định vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc trong việc phân công các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh trong tổ chức thẩm định dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đảm bảo phù hợp quy định hiện hành đối với các công trình trong đô thị có nhiều hạng mục.

Ví dụ cụ thể là những vướng mắc đối với các dự án đường bộ trong đô thị, bao gồm: hạng mục đường, hạng mục cầu, hệ thống thoát nước ngang, dọc…

Đối với dự án hỗn hợp có nhiều công trình khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý. Ảnh minh hoa: Internet

Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức thẩm định dự án, công trình xây dựng theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Đối với các dự án, công trình đường bộ trong đô thị, tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định, như sau:

“4. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án ĐTXD công trình thuộc chuyên ngành, cụ thể:  

a) Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án ĐTXD dân dụng; dự án ĐTXD khu đô thị, khu nhà ở; dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án ĐTXD công nghiệp nhẹ, công nghiệp VLXD, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị);  

b) Sở GTVT đối với dự án, công trình thuộc dự án ĐTXD công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này);”

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 và khoản 5 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, đối với dự án hỗn hợp có nhiều công trình khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính.

Việc quy định về phạm vi địa giới trong đô thị và ngoài đô thị tại các địa phương do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo Bộ Xây dựng, đối với các dự án đường bộ trong đô thị gồm nhiều hạng mục công trình: Đường bộ, cầu đường bộ, hệ thống thoát nước ngang, dọc… đề nghị Sở GTVT thành phố căn cứ các quy định nêu trên; quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động ĐTXD; các quy định khác có liên quan để xác định cấp công trình chính thuộc dự án, công trình để xác định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong các trường hợp:

+ Trường hợp công trình đường bộ trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án, công trình, cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Xây dựng;

+ Trường hợp công trình cầu đường bộ trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án, công trình, thẩm quyền thẩm định thuộc Sở GTVT;

+ Trường hợp công trình hệ thống thoát nước là các tuyến cống thoát nước mưa, thoát nước thải (thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật) là công trình có cấp cao nhất trong dự án, công trình, thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng;

+ Trường hợp công trình hệ thống thoát nước là cống lấy nước/cống tiêu nước/cống xả nước (thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) là công trình có cấp cao nhất trong dự án, công trình, thẩm quyền thẩm định thuộc Sở NN&PTNT;

Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở có quyền mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định khi cần thiết theo quy định tại Điều 71, Điều 87 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21, khoản 28 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

Ý kiến của bạn