Hỏi- Đáp

Thế nào được coi là nhà thầu phụ của công trình?

Thế nào được coi là nhà thầu phụ của công trình?

Trà Thu Ngân Trà Thu Ngân - 07:00, 23/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCông ty bà Trần Thu Phương (TP.HCM) ký hợp đồng lắp đặt thiết bị với nhà thầu phụ của một công trình. Bà hỏi, công ty bà có được coi là nhà thầu phụ của công trình (thực tế là phụ của phụ) và hợp đồng công ty bà ký kết với nhà thầu phụ có vô hiệu hay không?

Trường hợp hợp đồng nêu trên không vô hiệu thì đó có được coi là đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng và chủ đầu tư, nhà thầu chính có mối quan hệ ràng buộc nào với công ty bà Phương không (xét trên quy định pháp luật xây dựng mà không trên cơ sở hợp đồng)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của bà Trần Thu Phương chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng sử dụng cho dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở xác định pháp luật điều chỉnh dự án để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ thì việc ký kết hợp đồng thầu phụ tuân thủ quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Pháp luật về đầu tư xây dựng không quy định về thầu phụ của thầu phụ, đề nghị bà Trần Thu Phương căn cứ quy định này, quy định của pháp luật có liên quan, nội dung và hồ sơ hợp đồng đã ký để thực hiện.

Ý kiến của bạn