Tài chính- đầu tư

Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc

Chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc

Thanh Nga Thanh Nga - 07:01, 29/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThu thập dữ liệu và sử dụng phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo từng thời kỳ để tính toán chỉ số giá xây dựng các thời điểm theo tháng.

Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền về việc chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc quy định tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/20221 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Khi cần chuyển đổi giá trị các chỉ số giá xây dựng có năm gốc 2011 và 2016 về năm gốc 2006, Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền thu thập dữ liệu và sử dụng phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn theo từng thời kỳ để tính toán chỉ số giá xây dựng các thời điểm (các tháng) từ năm 2013 đến năm 2019 (chưa có trong công bố của địa phương) theo năm gốc 2006 hoặc 2011; năm 2012 theo năm gốc 2006 (với các tháng công bố theo năm gốc 2011) và 2011 trên địa bàn và căn cứ hướng dẫn tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD để tính toán, quy đổi các chỉ số giá về năm gốc 2006.

Trường hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng sau khi quy đổi để điều chỉnh giá hợp đồng, đề nghị chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến trước khi áp dụng.

Ý kiến của bạn