Điều kiện lập nhiệm vụ khảo sát và thực hiện công tác khảo sát xây dựng

07:01 25/06/2022
Chủ đầu tư tổ chức việc lập nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 76 Luật Xây dựng 2014.

Công dân Nguyễn An Hoàng Đạo hỏi: Trường hợp công ty tôi không có năng lực khảo sát xây dựng có được lập nhiệm vụ khảo sát địa chất như sau. Mong Bộ Xây dựng hướng dẫn để chúng tôi phản hồi đến chủ đầu tư.

Cụ thể, Công ty tôi đang thực hiện thiết kế một công trình cấp III. Chủ đầu tư giao công ty tôi thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình theo Khoản 2 Điều 26 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021: “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập”. và giao một đơn vị có năng lực khảo sát xây dựng thực hiện khảo sát địa chất. Công ty tôi chỉ có năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng hạng II; thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp hạng III; thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông hạng III.

Công ty tôi không có năng lực khảo sát xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 83 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021: “. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng “ Khoản 1 Điều 74 Luật xây dựng năm 2014 quy định về những yêu cầu đối với khảo sát xây dựng: “Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng”.

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 153 Luật xây dựng 2014 có quy định về điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng như sau: “Có đủ năng lực khảo sát xây dựng”;

“Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao”.

Vậy tôi xin hỏi Công ty tôi không có năng lực khảo sát xây dựng và không có nhân viên có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng có được chủ đầu tư giao lập nhiệm vụ khảo sát địa chất quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 không?

Trường hợp chủ đầu tư giao công ty tôi lập nhiệm vụ khảo sát địa chất thì công ty chúng tôi được giao khảo sát địa chất được quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 không? Vì năng lực công ty tôi không thể lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, do đó chủ đầu tư có thể giao đơn vị có năng lực khảo sát xây dựng vừa lập nhiệm vụ khảo sát địa chất vừa khảo sát địa chất không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện cả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng”.

Để thực hiện công tác khảo sát xây dựng tổ chức phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 153 Luật Xây dựng 2014, Điều 91 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và được cấp chứng chỉ năng lực.

Do đó, trường hợp tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng không đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên thì không đủ điều kiện thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát và thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

Chủ đầu tư tổ chức việc lập nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 76 Luật Xây dựng 2014.

Bình luận