Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa cần có giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện

15:57 26/07/2022
Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có điểm đầu tuyến D2 nằm cách trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu khoảng 300m, tổng chiều dài tuyến đường dây L = 91,2Km, điểm cuối tuyến là trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Theo góp ý của Bộ Xây dựng thẩm định chủ trương đầu tư Dự án, hướng tuyến đường dây thiết kế của Dự án cần được rà soát, làm rõ việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; tuân thủ các quy định về an ninh, quốc phòng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành có liên quan nơi tuyến đường dây đi qua.

Đặc biệt, chú trọng các trường hợp tuyến đường dây đi qua những khu vực có địa hình phức tạp, vượt nhịp lớn như các vị trí: Hồ Yên Mỹ, hồ Vực Mấu, sông Mã... để có giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện cột điện, lưới điện của dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD) đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Tuy nhiên, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như: TCVN 5574:2012 - Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; TCVN 4253:1989 - Nền các công trình thủy công, tiêu chuẩn thiết kế...

Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Phần căn cứ pháp lý của dự án cần được rà soát để cập nhật, bổ sung đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan của dự án.

Bên cạnh đó, việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động ĐTXD.

Về quản lý chi phí ĐTXD, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ĐTXD Dự án cần được rà soát, làm rõ các nội dung về xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, cần bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Dự án cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cũng theo Bộ Xây dựng, Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ĐTXD Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa được đề xuất ĐTXD thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa với tổng chiều dài tuyến đường dây L = 91,2Km, sử dụng vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 3.916,876 tỷ đồng.

 

Bình luận