Hướng dẫn cung cấp bảo hiểm qua hình thức đấu thầu

07:00 24/11/2023
Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua hình thức đấu thầu phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về đấu thầu.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Khánh Tịnh (Tuyên Quang), trong công tác lựa chọn nhà thầu, nhà thầu chỉ được chào thầu với phí bảo hiểm tăng hoặc giảm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm tính toán. Trong trường hợp tăng phí bảo hiểm 25% tính trên phí bảo hiểm thì vượt giá gói thầu và sẽ bị loại. Ông Tịnh hỏi, như vậy có phải bất cập không?

Ông Tịnh tham khảo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP có quy định: "Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm".

Vậy, trong trường hợp giảm phí bảo hiểm dự thầu vượt quá 25% tính trên phí bảo hiểm thì cũng sẽ bị loại. Theo ý kiến của ông Tịnh, quy định không phù hợp với các hướng dẫn trong đấu thầu (không khống chế việc giảm giá của nhà thầu khi tham gia đấu thầu).

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: "2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc theo điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này".

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP:

"2. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này: Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm. Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm".

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm: "Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua hình thức đấu thầu phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về đấu thầu".

Đề nghị ông Tịnh căn cứ hồ sơ cụ thể và quy định pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện bảo hiểm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và đấu thầu với gói thầu bảo hiểm công trình thực hiện theo Luật Đấu thầu. Do vậy, đề nghị lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ KH&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành để được hướng dẫn theo quy định.

Bình luận