Đô thị

Quảng Nam điều chỉnh tiến độ thực hiện 3 dự án khu đô thị

Quảng Nam điều chỉnh tiến độ thực hiện 3 dự án khu đô thị

Thanh Nga Thanh Nga - 08:59, 23/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCác dự án Khu đô thị An Bình Riverside, Khu đô thị phức hợp Hà My, Khu đô thị ven sông Dương Hội được giãn tiến độ 14 tháng đến hết tháng 6/2023 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các nhà đầu tư Công ty TNHH ĐTXD và dịch vụ An Bình, Công ty CP phức hợp Hà My, Công ty CP ĐTXD Công Kin thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS và pháp luật khác liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị liên quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh.

Các nhà đầu tư cũng không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh BĐS. Thực hiện công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật kinh doanh BĐS. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư của dự án.

Hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xác định giá đất đối với phần diện tích đã được giao đất để thực hiện các nghĩa vụ về tài chính về đất đai theo quy định. Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí; phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ triển khai đầu tư dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện), trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND thị xã Điện Bàn thẩm định, làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án.

Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định; ký phụ lục cam kết tiến độ, quy định thời gian hoàn thành công tác GPMB, thời gian triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án.

Báo cáo Sở Xây dựng phối hợp cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc ĐTXD kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết (1/500) được duyệt; đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải… trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định quy định tại Điều 194 Luật Đất đai năm 2013; khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi một số điều của Luật đất đai.

Ý kiến của bạn