Hỏi- Đáp

Có được đảm nhiệm đồng thời chức danh chủ nhiệm và chủ trì thiết kế?

Có được đảm nhiệm đồng thời chức danh chủ nhiệm và chủ trì thiết kế?

Khải An Khải An - 07:00, 03/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định, chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau.

Ông Lê Phương Nam (Bình Dương) đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng. Ông hỏi, trong bản vẽ ông có được ký đồng thời chức danh chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 13, 14 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, gồm: Chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: Chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng có phạm vi hoạt động được quy định tại Mục 3 Phụ lục VI.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại khoản 5 Phụ lục VII ban hành kèm theo khoản 39 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn