Doanh nghiệp- Doanh nhân

Đề nghị cho phép thành lập Tổng công ty Hoa tiêu

Đề nghị cho phép thành lập Tổng công ty Hoa tiêu

Thanh Nga Thanh Nga - 19:05, 29/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ GTVT đang chỉ đạo tổ chức rà soát, lên phương án sắp xếp lại các DN trực thuộc Bộ. Riêng đối với 9 công ty hoa tiêu đang được Dự thảo Đề án đề nghị hợp nhất thành Tổng công ty Hoa tiêu với mức vốn điều lệ hơn 237 tỷ đồng.

Sự cần thiết hợp nhất

Thực hiện chủ trương sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, căn cứ các quy định của pháp luật, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các doanh nghiệp thuộc Bộ, trong đó có 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải nhằm tổ chức, sắp xếp lại khối hoa tiêu để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ GTVT, 9 công ty hoa tiêu thuộc 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và miền Nam đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện quản lý tài sản, bảo toàn nguồn vốn, bảo đảm tự chủ tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Một hoa tiêu ngoại hạng đang chỉ huy dẫn tàu.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá của Bộ GTVT, hoạt động của các công ty tồn tại một số bất cập, hạn chế về mô hình tổ chức bộ máy cồng kềnh; chưa có sự thống nhất về cách thức tổ chức thực hiện trong cung cấp dịch vụ hoa tiêu; có sự chênh lệch lớn về doanh thu từ dịch vụ hoa tiêu giữa các công ty Hoa tiêu do bất cập giữa giá tàu nội và tàu ngoại; chưa có sự đào tạo đồng bộ, thống nhất giữa các công ty hoa tiêu; không thực hiện được việc điều phối nguồn nhân lực, vốn, tài chính, tài sản, phương tiện phục vụ hoạt động…

Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc cho rằng, định hướng thành lập Tổng công ty Hoa tiêu trên cơ sở hợp nhất 9 công ty hoa tiêu sẽ giải quyết các vấn đề này. Việc thành lập Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Hoa tiêu nhằm tập trung nguồn lực về một đầu mối, nâng cao sức cạnh tranh, từng bước giải quyết những bất cập, khó khăn, tạo nên diện mạo, tầm vóc mới cho ngành hàng hải và trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, việc hợp nhất cũng giúp thống nhất chung về cách thức tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hoa tiêu. DN sẽ chủ động trong tổ chức hoạt đông sản xuất kinh doanh, điều tiết nguồn nhân lực, vốn, tài chính, tài sản, phương tiện, bảo đảm sự hài hòa, giải quyết được vấn đề chênh lệch nguồn lực tài chính như hiện nay...

Phát triển hoa tiêu hàng hải theo định hướng mới

Theo Dự thảo phương án hợp nhất của Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc trình Bộ GTVT, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ cho phép thành lập Tổng công ty Hoa tiêu trên cơ sở hợp nhất 9 công ty hoa tiêu trực thuộc 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải với vốn điều lệ sau tổ chức lại là hơn 237,56 tỷ đồng.

Tổng công ty Hoa tiêu hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV, kế thừa toàn bộ quyền quản lý phần vốn nhà nước tại 9 công ty hoa tiêu hiện nay và các quyền và lợi ích hợp pháp khác, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao đông và các nghĩa vụ tài sản khác của 9 công ty hợp nhất. Bộ máy quản lý, điều hành mới trên cơ sở bộ máy quản lý, điều hành của 9 công ty nhưng được sắp xếp hợp lý, tinh gọn, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc cho biết, căn cứ hợp nhất này trên cơ sở Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Nghị quyết số 12-NQ/TW Hôi nghị Trung ương IV của Ban chấp hành Trung ương Đảng công sản Việt Nam khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt đông và huy đông nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hôi; và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tổng công ty mới sẽ giữ vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải dân tàu thuyền đến, rời các cảng biển, hoạt đông và di chuyển trên các tuyến dân tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam. Thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo đảm an toàn hàng hải, góp phần bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Hoạt động của công ty mới hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh, thương hiệu hoa tiêu hàng hải Việt Nam năng động, chuyên nghiệp mang tầm khu vực và quốc tế, có mô hình, quy mô hoạt đông thống nhất và hiệu quả tạo đông lực cho sự phát triển.

Tập trung nguồn vốn, tài sản để bảo đảm nâng cao năng lực hoạt động, chuyên môn hóa, nâng cao năng suất khai thác, chất lượng quản trị, dịch vụ, uy tín và năng lực cạnh tranh.

Phát triển nguồn nhân lực hoa tiêu hàng hải giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với định hướng phát triển chung của ngành hàng hải, gia tăng số lượng hoa tiêu, đồng bộ hóa chất lượng đội ngũ hoa tiêu, ứng dụng các công nghệ hiện đại của các nước phát triển trên thế giới phục vụ công tác dẫn tàu…

Sau khi có quyết định hợp nhất, Tổng công ty Hoa tiêu hàng hải thực hiện đăng ký kinh doanh, xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh mới theo quy mô và nhiệm vụ trong đề án được duyệt, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù nếu có và lập các dự án đầu tư đến năm 2030.

Từ khóa công ty hoa tiêu
Ý kiến của bạn