Điều kiện giao đất không qua đấu giá

07:00 26/12/2023
Tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Ông Trần Xuân Bình (Quảng Bình) được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở năm 1994 (Nhà nước công nhận quyền sử dụng như giao đất có thu tiền). Năm 2015, ông tặng cho con trai toàn bộ đất ở, nhà ở.

Năm 2019, ông Bình làm đơn xin giao đất ở theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 nhưng UBND xã, huyện trả lời, ông không đủ điều kiện giao đất theo quy định nêu trên vì đã được Nhà nước giao đất, đã có đất ở.

Ông Bình là đối tượng người có công, ông hỏi, trường hợp của ông có được giao đất không qua đấu giá hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

"a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Để có cơ sở được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông Bình liên hệ cơ quan TN&MT tại địa phương để được trả lời theo thẩm quyền.

 

Bình luận