Nông thôn

Định hướng phát triển cấp huyện làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng vùng

Định hướng phát triển cấp huyện làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng vùng

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:03, 25/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần nghiên cứu, định hướng phát triển các khu vực đô thị, dân cư nông thôn, khung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp huyện… làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý kiến thẩm định Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đánh giá khả năng thực hiện lộ trình giai đoạn 2031 - 2050

Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu, bổ sung các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Rà soát các quy định pháp luật về phân loại đô thị, phân loại đơn vị hành chính đô thị và các kịch bản phát triển của tỉnh, bổ sung đánh giá khả năng thực hiện lộ trình giai đoạn 2031 - 2050.

Bên cạnh đó, tỉnh cần bổ sung bảng thống kê số liệu dân số đô thị, diện tích đất đô thị, đất xây dựng đô thị, mật độ dân cư đô thị, tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh…; lập bảng số liệu hiện trạng về phân bố dân cư đô thị - nông thôn theo các đơn vị hành chính cấp huyện.

Đồng thời rà soát, bổ sung nội dung về nhu cầu nhà ở xã hội, quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; điều chỉnh lại nội dung về phương thức BT trong hợp tác công tư cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị tỉnh bổ sung thực trạng phát triển giao thông đường bộ tại các đô thị, làm cơ sở đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp quy hoạch phù hợp.

Thống nhất các chỉ tiêu phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Vĩnh Long rà soát định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030 đảm bảo thống nhất với nội dung tại Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.  

Đồng thời, bổ sung nội dung về việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị cho các đô thị thuộc tỉnh theo thẩm quyền; nhiệm vụ, giải pháp làm cơ sở để huy động các nguồn lực, xây dựng lộ trình đầu tư.

Cùng với đó, Bộ đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm về việc phát triển nhà ở chung cư, nhà ở cho thuê khi quy hoạch thành phố Vĩnh Long, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở và nhu cầu thực tế tại địa phương.

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Theo ý kiến Bộ Xây dựng, tỉnh Vĩnh Long cần nghiên cứu, xác định các vùng bảo tồn, vùng sản xuất; định hướng phát triển các khu vực đô thị, dân cư nông thôn, khung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp huyện… làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và quản lý.

Các khu xử lý chất thải cần được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở nhu cầu, làm cơ sở đưa ra các định hướng phát triển phù hợp; sửa mục tiêu xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải; rà soát, đánh giá lại nội dung thoát nước và xử lý nước thải nhằm đảm bảo phù hợp với các mục tiêu của thoát nước đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cần nghiên cứu, lồng ghép các định hướng về cao độ nền và thoát nước mặt trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ.

Đồng thời, rà soát phương án kết nối hệ thống thủy lợi với mạng lưới thoát nước nhằm đảm bảo hiệu quả công tác thoát nước chống ngập trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tình thực hiện việc rà soát, bổ sung đánh giá các dự án thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn; làm rõ vị trí “khu xử lý nước thải” hay “nhà máy xử lý nước thải” trong bản đồ hiện trạng và bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng; bổ sung vị trí các trạm xử lý nước thải trong bản đồ như đã nêu tại Báo cáo tổng hợp Quy hoạch.

Ý kiến của bạn