Pháp luật xây dựng

Thủ tục bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Thủ tục bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Chinh Nam Chinh Nam - 07:00, 07/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với công trình, dự án cụ thể đang được triển khai, chủ đầu tư cần làm việc với cơ quan chuyên môn về xây dựng liên quan trực tiếp đến công tác nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện.

Công ty của ông Nguyễn Xuân Vũ đang là chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị. Trong quá trình thực hiện đã hoàn thành 1 số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính và đã được cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP (trước thời điểm Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 có hiệu lực).

Tuy nhiên, thông báo chấp thuận nghiệm thu ban hành sau khi Nghị định 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực. Vì vậy, ông Vũ hỏi: Chủ đầu tư thực hiện bàn giao từng hạng mục công trình theo thông báo chấp thuận nghiệm thu của cơ quan chuyên môn có phù hợp với quy định không?

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, công tác nghiệm thu và Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được quy định chi tiết tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quy định về xử lý chuyển tiếp được quy định khoản 8 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể:

“3. Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3a Điều này.

3a. Công trình xây dựng đã khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại đồng thời Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định này và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu xác định theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện theo phân cấp thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. ”.

Theo Bộ Xây dựng, việc bàn giao từng hạng mục công trình được quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể như sau:

“2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác, sử dụng.

Trường hợp bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, trước khi bàn giao phải hoàn thành xây dựng các công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác (nếu có) trong dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án hoặc dự án thành phần đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định. ”.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng lưu ý, đối với công trình, dự án cụ thể đang được triển khai, chủ đầu tư cần làm việc với cơ quan chuyên môn về xây dựng liên quan trực tiếp đến công tác nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện.

Ý kiến của bạn