ISSN 2734-9888

Giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh: Kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh: Kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Dựa trên việc đánh giá hiện trạng phát triển Công trình xanh ở trong nước và tham khảo kinh nghiệm ở các nước trên thế giới, bài báo nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng, các đơn vị tư vấn Công trình xanh...

Ý kiến của bạn