Hỏi- Đáp

Quy định về chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch

Quy định về chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch

Thu Hiền Thu Hiền - 07:00, 12/06/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng được làm chủ trì thiết kế thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề tương ứng với các bộ môn chuyên ngành của đồ án quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Xây dựng nhận được băn bản của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Theo đó, mục 2 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng: “Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng lĩnh vực chuyên môn của các đồ án quy hoạch xây dựng”.

Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế quy hoạch bộ môn tương ứng với chuyên ngành, chuyên môn đào tạo.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 67, mục 2 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng không chia nhỏ theo từng bộ môn chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Do đó, không có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch riêng cho từng bộ môn chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng tại mục 3.2, 3.6 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng được làm chủ trì thiết kế thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề tương ứng với các bộ môn chuyên ngành của đồ án quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ý kiến của bạn