Quy hoạch - kiến trúc

Bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Quy hoạch chung đô thị Đô Lương

Bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Quy hoạch chung đô thị Đô Lương

BTV BTV - 07:00, 04/08/2022

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An với nhiều nội dung đề nghị cần làm rõ và bổ sung cho đồ án quy hoạch này.

Bộ Xây dựng đã có công văn 2776/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến đồ án quy hoạch chung đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Quy hoạch chung đô thị Đô Lương được lập với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đô thị loại IV là phù hợp với Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 41/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000).

Đề nghị làm rõ thời gian lập Đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị cần bổ sung, làm rõ một số nội dung: Bổ sung luận cứ việc xác định quy mô, ranh giới đề xuất nghiên cứu quy hoạch đô thị Đô Lương (động lực phát triển hình thành đô thị, lý do việc sáp nhập, tác động đối với các đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt đối với các xã sáp nhập một phần diện tích như Thịnh Sơn và Hòa Sơn).

Rà soát đảm bảo số liệu hiện trạng về đất đai, dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng với thực tế, làm rõ phương pháp tính toán, dự báo quy mô dân số phù hợp, căn cứ động lực phát triển của đô thị Đô Lương đến năm 2040.

Áp dụng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thuyết minh Đồ án quy hoạch đến năm 2040 cần rà soát phù hợp với Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An.

Làm rõ loại đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) sẽ chuyển đổi (khoảng 320 ha) phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Đô Lương được cấp có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật Đất đai, Lâm nghiệp hiện hành.

Đồ án quy hoạch cần bổ sung giải pháp, lộ trình cụ thể về việc cải tạo chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh khu vực dân cư hiện hữu theo hướng tăng dần để chỉ tiêu đất dân dụng hiện hữu tiệm cận với các chỉ tiêu đất dân dụng, đất đơn vị ở khu vực phát triển mới.

Bổ sung nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai trong giải pháp quy hoạch đô thị đối với vấn đề ngập lụt, đề xuất giải pháp giảm thiểu, khắc phục; định hướng cải tạo, gìn giữ cảnh quan hai bên bờ sông Lam (tránh dân cư sinh sống, lấn chiếm cảnh quan hai bờ sông).

Cũng theo văn bản trên, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung các dự thảo Quyết định phê duyệt Đồ án; Các bản vẽ thiết kế đô thị (nội dung đảm bảo tuân thủ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị).

Nội dung, quy cách thể hiện bản vẽ và nội dung thuyết minh đồ án Quy hoạch (lưu ý về màu sắc, quy cách thể hiện các loại đất, mạng lưới đường giao thông) phải tuân thủ Thông tư số 12/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Cần lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến đồ án quy hoạch phù hợp với nội dung của đồ án trong quá trình thẩm định và phê duyệt.

Ý kiến của bạn